Hastighetsbegränsning till 30 km/h vid Åsa Gårdsskola.

Styrelsen fick vid föreningsstämman 2011 i uppdrag att undersöka möjligheten till tidsreglerad hastighetsbegränsning vid Åsa Gårdsskola.
Efter kontakt med Trafikverket i frågan hänvisade man till ansvarig trafikingenjör inom Kungsbacka Kommun. Beslut i frågan fattades av trafikingenjören vilken beslöt att behålla den hastighetbegränsning om 30 km/h dygnet runt årets alla dagar som idag gäller med följande motivering:

”För att risk för missuppfattning om när aktivitet bedrivs vid skolområdet skall idag gällande hastighetsbegränsning fortsatt gälla.”