Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 23/9 kl. 19.00.

På stämman kommer stadgeändring av §13 med följande tillägg behandlas;
”Ägare till fastighet vid datum för stämman är betalningsansvarig
för det belopp som beslutats på stämman för kommande budgetår.”
”Sista betalningsdatum för årsavgiften skall vara 30 november.”

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 9/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen