Stadgar

Föreningsstadgar

För att kunna läsa filen behöver du Adobe Acrobat Reader.

OBSERVERA: Lantmäteriet uppdaterar ej längre ursprungsstadgar för samfällighetsföreningar när stadgeförändringar sker. Detta medför att du som medlem måste ta respektive års stämmoprotokoll i beaktande för att korsvis läsa vilka stadgar som är ursprungliga respektive förändrats senare genom stämmobeslut!

Följande stadgeändringar har skett:

2009-08-19: §2 GA:6 ändras till GA:8.

2010-08-18: Samfällighetsföreningen äger rätt att debitera svarande medlem för administrativa kostnader samt kostnader från Kronofogdemyndigheten vid ärenden som lämnats till Kronofogdemyndigheten.

2013-08-28: §13 Stämman skall hållas senast under september månad.

2013-08-28: §15 Motion skall vara inne senast 30 dagar för stämman.

2014-09-24: §10 För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 revisorssuppleant. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.