Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 22/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 22/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 8/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan. Är du t ex hälftenägare av din fastighet behöver du fullmakt av den andre hälftenägaren ifall du kommer själv på stämman.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Information om OCR-fakturering

På stämman den 23 september i år beslutades att föreningen inför OCR nummer kopplat till bankgiro. Anledningen är att föreningen fått alltför många felaktiga och oklara inbetalningar. Detta är något som belastar vår administration. I samband med detta avslutas föreningens PlusGiro-konto per 2020-10-30.

Läs gärna stämmoprotokollet som finns på vår hemsida.

Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2020

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2020/2021” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 23/9 kl. 19.00.

På stämman kommer stadgeändring av §13 med följande tillägg behandlas;
”Ägare till fastighet vid datum för stämman är betalningsansvarig
för det belopp som beslutats på stämman för kommande budgetår.”
”Sista betalningsdatum för årsavgiften skall vara 30 november.”

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 23/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 9/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Ombyggnation av busshållplats Pölagårdsvägen

Under nästa vecka (v. 49) påbörjar Kungsbacka Kommun en ombyggnation av busshållplatsen Pölagårdsvägen i Åsa. Ombyggnationen kommer att ta ett par veckor. Under ombyggnationen kommer busshållplatsen flyttas några hundra meter söderut på Pölagårdsvägen. Kommunen kommer även meddela busstrafiken och serviceboendet intill om denna ombyggnation.

Handlingar och motioner inför Föreningsstämman 2019

Under fliken ”Årsmötesprotokoll” återfinns handlingar och motioner inför stämman. Dokumentet ”Budget 2019/2020” är fram till stämman ett budgetförslag.

I föreningspärmen på Åsa Bibliotek finns samma information.

Debiteringslängd kan beroende på GDPR inte publiceras på hemsida eller i föreningspärmen men finns tillgänglig på stämman. Den som har frågor inför stämman om sina fastighetsuppgifter i debiteringslängden kan även kontakta föreningens kassör.

/Styrelsen

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening

Stämman äger rum i Stora Salen på Församlingsgården,
S:t Lars Kyrka onsdagen den 25/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 25/8. Inkomna motioner samt handlingar inför stämman anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 11/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

VA-arbete längs Stinas väg.

Under vecka 42 byter Kungsbacka Kommun ut vatten- och avloppsledningar längs Stinas väg.

Ledningsomläggningen gäller dricks- och spillvattenledningar som är i behov av förnyelse. De nya ledningarna läggs på samma sträcka som befintliga ledningar. Arbetet beräknas bli färdigt under vecka 42.

Den delen av ledningsdragningen som korsar Stinas väg planeras att utföras under dagtid då vägen är som minst trafikerad. Plåtar läggs tillfälligt över uppschaktat vägområde för att inte hindra in- och utfart via vägen. Berörda fastigheter har informerats om arbetet med ledningsomläggningen via brevutskick.

Entreprenör: Jord & Berg AB.

Mer information
Johanna Rönneke
Projekteringsingenjör
0300-83 89 12
johanna.ronneke@kungsbacka.se