Utfall av motion nr 2 från Föreningsstämma 2015

I enlighet med stämmobeslut gavs styrelsen i uppdrag att kontakta stamfastighetsägaren av den yta av Åsa Snäckväg som inte är asfalterad. Ägarbilden utgörs av flera fastighetsdelägare där man inte är överens om att låta Åsa Samfällighetsförening asfaltera detta område. Av ovanstående anledning kan styrelsen inte utföra någon förändring.

/Styrelsen

Utfall av motion nr 3 från Föreningsstämma 2015

I enlighet med stämmobeslut gavs styrelsen i uppdrag att kontakta Kungsbacka Kommun för att få besked om vad som gäller för att i frågan följa Plan- och Bygglagen.

En av kommunens trafikingenjörer har varit på plats och avdelningen Teknik – Trafik och Park bedömer att det inte är fråga om dålig sikt.

Man skriver i sitt svar att: ”Om det är så att ärendet drivs vidare så är det till Plan- och byggförvaltningen som de ska vända sig, i och med att det är i plan- och bygglagen som det står att ”en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. Det står alltså inte i lagen att det ska vara max 80 cm inom 10 meters sikttriangel, det är mått som används som allmän praxis för tillämpningen av lagtexten ovan.”

Avslutningsvis upplyser man även om att: ”När plan- och bygg får in såna här ärenden så är Teknik en remissinstans och skulle vi få in detta ärende är vår bedömning att det inte är dålig sikt i korsningen.”

/Styrelsen