VA-arbete längs Stinas väg.

Under vecka 42 byter Kungsbacka Kommun ut vatten- och avloppsledningar längs Stinas väg.

Ledningsomläggningen gäller dricks- och spillvattenledningar som är i behov av förnyelse. De nya ledningarna läggs på samma sträcka som befintliga ledningar. Arbetet beräknas bli färdigt under vecka 42.

Den delen av ledningsdragningen som korsar Stinas väg planeras att utföras under dagtid då vägen är som minst trafikerad. Plåtar läggs tillfälligt över uppschaktat vägområde för att inte hindra in- och utfart via vägen. Berörda fastigheter har informerats om arbetet med ledningsomläggningen via brevutskick.

Entreprenör: Jord & Berg AB.

Mer information
Johanna Rönneke
Projekteringsingenjör
0300-83 89 12
johanna.ronneke@kungsbacka.se