Information om anläggningsarbeten Skyttevikens Hamnförening

Här följer information inkommen från Styrelsen för Skyttevikens Hamnförning som rör de anläggningsarbeten som startar per omgående:

Skyttevikens Hamnförening erhöll via sin moderförening Näsbo Brygga i ny vattendom den 16/7 2015 i Mark & Miljödomstolen Mål M53-15, tillstånd att anlägga en ny flytbrygga i anslutning till befintlig småbåtshamn i Åsa. Domen vann laga kraft den 8/8 2015 och tillstånd för muddring gäller under perioden 15/9 – 15/4. Föreningens arbete med att färdigställa projektet med ny flytbrygga har startat genom trädfällning i dungen mellan Skytteviken och Hästholmen och under V46 med start den 9/11 kommer entreprenadmaskiner att planera markytor i samma arbetsområde. Därefter kommer en stenkonstruktion att byggas av sprängsten för att kunna ta emot de ca 2000 m3 muddermassor som skall muddras upp vid bryggans framtida placering.

Muddermassorna skall enligt anvisningar från länsstyrelsen placeras på land. Entreprenadarbetet på stranden och i vattnet mellan Skytteviken och Hästholmen kommer att pågå fram t.o.m. årsskiftet och visst återställande markarbete kommer att ske löpande under våren. Med anledning av det aktuella områdets beskaffenhet och mättnad av blålera kommer arbetsområdet tidvis och under muddringsfasen att se mycket tråkigt ut. Detta kommer dock att hämta sig under våren när växtligheten tar vid.

De naturliga promenad och cykelvägar som idag flitigt används på stranden i Skytteviken med anslutning till och ifrån Hästholmen kommer att spärras av under arbetsperioden. Detta gäller hela det aktuella arbetsområdet som kommer att trafikeras av tunga entreprenadmaskiner och lastbilar. Även hamnpromenaden på Hästholmen till och ifrån Skytteviken är avspärrad. Vi ber er respektera avspärrningarna och välja alternativa vägar då framkomligheten tidvis är mycket starkt begränsad.

Samtliga arbeten, vilka kommer att utföras, har tillstånd från så väl aktuella markägare som Byggnadsnämnden i Kungsbacka, Länsstyrelsen i Halmstad och Mark & Miljödomstolen i Vänersborg.

Styrelsen för Skyttevikens Hamnförening