Nedläggning av kabel i mark

Under perioden fram till jul kommer Infratek att genomföra arbeten med nedläggning av kabel i mark från S:t Lars kapell via Vidblicksvägen / Åstoppen och ner över berget till Underåsavägen. Berörda fastighetsägare kommer att tillskrivas av entreprenören.

Polisen varnar för våg av villainbrott

Kungsbackapolisen varnar nu för en våg av villainbrott som sköljer över kommunen. Man ber villaägare hjälpas åt att vara extra vaksamma och lyhörda mot vad som sker i omgivningarna. Inbrott har senaste veckan även skett inom samfällighetens område och polisen tycker speciellt på att de som drabbas snabbt sammanställer information om vad som saknas för att eventuellt kommande beslag snabbt skall kunna härledas.

Seniorboendet – ett steg närmre

Byggandet av seniorboendet har nu tagit ett steg till mot förverkligande genom att Byggnadsnämnden säger ja till byggplanerna. Exploateringsavtalet skall nu godkännas av kommunstyrelsen och därefter skall även kommunfullmäktige ta ställning.

Byggstart är planerad till nästa år förutsatt att alla instanser godkänner planerna. I dagsläget finns det redan intressenter till alla 38 trerumsradhus som projekterats.

Avstängning av Åsa Villaväg

Eksta Bostads AB har i samband med den byggnation som man genomför vid Åsa Villaväg uppmärksammat stora mängder miljöfarligt innehåll i marken. Detta leder till att ett omfattande saneringsarbete kommer att behöva genomföras vilket ställer särskilda krav på transporter till och från byggplatsen. Med detta som bakgrund kommer avstängning av Åsa Villaväg att behöva göras och när det mer i detalj kommer till Åsa Samfällighetsförenings kännedom beträffande tidsram kommer mer information om detta att läggas ut på denna hemsida. Eksta Bostads AB kommer löpande att delge styrelsen för samfällighetsföreningen information i ärendet.