Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum på idrottsgården i Åsa onsdagen den 24/9 kl. 19.00.

Förslag till följande stadgeändring kommer att diskuteras på stämman:

§10 från nuvarande till:
”För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 st revisor och 1 st suppleant. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.”

Beslut om förrättning om ändring av andelstal 0,3 till 0,6 eller 1,0 kommer att tas på stämman.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 24/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 10/9 samt på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Motioner till Föreningsstämma 2014

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 24/8. Den som önskar inkomma med motion sänder denna per post eller e-post till föreningens ordföranden Kenth Gamhed.

Kenth Gamhed
Carl Bondes Väg 2
439 54Åsa

kenth(@)asasamfallighetsforening.se

(OBS! För att undvika spam är ovanstående e-postadress INTE klickbar utan skriv in den i ert e-postprogram utan paranteserna före och efter @-tecknet!)

Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 10/9 samt på hemsidan. Av storleksskäl finns reservation för bilder och annat högupplöst material vid publicering på hemsidan – eventuella sådana bilagor till inkomna motioner kommer att kunna ses på Åsa Bibliotek.