Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum på idrottsgården i Åsa onsdagen den 24/9 kl. 19.00.

Förslag till följande stadgeändring kommer att diskuteras på stämman:

§10 från nuvarande till:
”För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 st revisor och 1 st suppleant. Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie föreningsstämma.”

Beslut om förrättning om ändring av andelstal 0,3 till 0,6 eller 1,0 kommer att tas på stämman.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 24/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 10/9 samt på hemsidan.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen