Utplacering av blomkrukor, skyltar och dylikt!

På förekommen anledning ser sig styrelsen tvungen att informera om att blomkrukor, skyltar och dylikt inte får placeras ut på samfällighetsföreningens vägar, grönytor eller övriga områden utan att tillstånd i förväg erhållits från föreningen. I de fall detta görs utan tillstånd kommer föreningen att utan vidare ansvar bortforsla dessa.

Fjärrvärmearbeten

Eksta Bostads AB kommer att under tiden fram till skolstart i augusti utföra arbete att ansluta Åsa Vårdcentral till fjärrvärme. Närmare information med karta över arbetets sträckning har lagts under avdelningen ”Belysning och VA” då det är närbesläktat och andra arbeten såsom VA aviserats där.