Informationsmöte 080612

Ett informationsmöte hölls på Åsaskolan den 12/6. Tekniska förvaltningen på Kungsbacka Kommun var sammankallande och mötet rörde förslag till nytt VA-nät, samt tillkommande dagvattenhantering inom området Åsa Villaväg, Backeväg, Brunnsvägen, där det varit stora problem med översvämningar de senaste åren. Under våren 2009 kommer kommunen att byta ut vatten och avloppsledningarna inom området och i samband med detta även att bygga ut dagvattensystem vilket saknas helt idag. En avlämningspunkt för dagvatten kommer att lämnas vid varje fastighetsgräns. Fastighetsägarna kommer att få betala mellan 35-40.000 kronor beroende på tomtens storlek för denna avlämningspunkt och därtill kommer arbetet med inkoppling på den egna tomten. För mer information hänvisas till Kungsbacka Kommun, Tekniska förvaltningen.

Reparation av asfaltsskador utförda.

Sandahl Grus & Asfalt har färdigställt arbetet med att reparera skador i hårdbeläggningen. Det utförda arbetet markerar slutet på beläggningsarbetet i 2007 års budget. Inför ordinarie föreningsstämma 080820 kommer en ny beläggningsplan att presenteras.