Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum på Idrottsgården Åsa IP onsdagen den 21/9 kl. 19.00.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21/8. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7/9 samt på hemsidan.

När det gäller fullmakt till stämman är det viktigt att den följer gällande stadgar som återfinns på hemsidan alternativt i föreningspärmen på Åsa Bibliotek.

Läs mer på www.asasamfallighetsforening.se

Välkomna!

Styrelsen

Motioner till Föreningsstämma 2016

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 21/8. Den som önskar inkomma med motion sänder denna per post eller e-post till föreningens ordföranden Kenth Gamhed.

Kenth Gamhed
Carl Bondes Väg 2
439 54 Åsa

kenth(@)asasamfallighetsforening.se

(OBS! För att undvika spam är ovanstående e-postadress INTE klickbar utan skriv in den i ert e-postprogram utan paranteser före och efter @-tecknet!)

Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7/9 samt på hemsidan. Av storleksskäl finns reservation för bilder och annat högupplöst material vid publicering på hemsidan – eventuella sådana bilagor till inkomna motioner kommer att kunna ses på Åsa Bibliotek.

Utfall av motion nr 2 från Föreningsstämma 2015

I enlighet med stämmobeslut gavs styrelsen i uppdrag att kontakta stamfastighetsägaren av den yta av Åsa Snäckväg som inte är asfalterad. Ägarbilden utgörs av flera fastighetsdelägare där man inte är överens om att låta Åsa Samfällighetsförening asfaltera detta område. Av ovanstående anledning kan styrelsen inte utföra någon förändring.

/Styrelsen

Utfall av motion nr 3 från Föreningsstämma 2015

I enlighet med stämmobeslut gavs styrelsen i uppdrag att kontakta Kungsbacka Kommun för att få besked om vad som gäller för att i frågan följa Plan- och Bygglagen.

En av kommunens trafikingenjörer har varit på plats och avdelningen Teknik – Trafik och Park bedömer att det inte är fråga om dålig sikt.

Man skriver i sitt svar att: ”Om det är så att ärendet drivs vidare så är det till Plan- och byggförvaltningen som de ska vända sig, i och med att det är i plan- och bygglagen som det står att ”en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer”. Det står alltså inte i lagen att det ska vara max 80 cm inom 10 meters sikttriangel, det är mått som används som allmän praxis för tillämpningen av lagtexten ovan.”

Avslutningsvis upplyser man även om att: ”När plan- och bygg får in såna här ärenden så är Teknik en remissinstans och skulle vi få in detta ärende är vår bedömning att det inte är dålig sikt i korsningen.”

/Styrelsen