Kallelse Föreningsstämma 2012

Kallelse till ordinarie föreningsstämma i Åsa Samfällighetsförening.

Stämman äger rum på idrottsgården i Åsa onsdagen den 22/8 kl. 19.30.

Registrering av röstberättigade medlemmar samt i förekommande fall fullmakter sker mellan 19.00 – 19.30.

Följande röstförfarande gäller enligt stadgarnas kommentarer och REV Riksförbundet Enskilda Vägar:

Om en fastighet har flera delägare (samäganderätt) har delägarna en enda röst tillsammans. Kan dessa inte komma överens om hur fastigheten skall rösta, får de ingen röst alls. Om bara en av delägarna är med på stämman måste denne visa fullfakt från den eller de andra för att få rösta. Detta gäller även om den frånvarande delägaren är den närvarande delägarens make/maka. Röstberättigad medlem som närvarar på stämman har oavsett en eller flera delägarfastigheter en röst. Ombud får ej företräda mer än en medlem.

Mer information om röstförfarande enligt föreningsstadgarna samt inlämning av motioner återfinns på hemsidan www.asasamfallighetsforening.se.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 20/7. Inkomna motioner anslås för medlemmar på Åsa Bibliotek den 7 augusti samt på hemsidan.