Byggnation av ny dagvattenhantering!

Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning har under 2008 utrett dagvattenhanteringen i ett område i Åsa. Berörda vägar är Åsa Backe väg, Brunnsvägen, Åsa Villaväg samt Polisvägen.

Informationsmöte med berörda fastighetsägare inbjudna föredrogs i Åsaskolan den 15 december.

Arbetena sker under 2009.

Frågor kring detta besvaras av Kungsbacka Kommuns Tekniska Förvaltning.